Tattvabodha

Tattvabodha Prayer Verse                09-28-17       Meditation
Tattvabodha Sadhana Catustaya     09-28-17

Tattvabodha ihamutrarthaphalabhogaviragah     09-29-17      Meditation
Tattvabodha Nityavastvekam           09-29-17

Tattvabodha Samadisadhanasampattih     10-01-17       Meditation
Tattvabodha Titiksa         10-01-17

Tattvabodha Mumukshutvam Kim            10-02-17       Meditation
Tattvabodha Etat Sadhanacatustayam     10-02-17

Tattvabodha Atma Kah                         10-03-17       Meditation
Tattvabodha Sthulasuksmakarana       10-03-17

Tattvabodha Sthulasariram Kim          10-04-17       Meditation
Tattvabodha Srotrasya Visayah           10-04-17

Tattvabodha Etat Pranadipancakam    10-05-17       Meditation

Tattvabodha Avasthatyam Kim             10-06-17       Meditation

Tattvabodha Vivekah                  10-08-17       Meditation
Tattvabodha Pancakosah Ke     10-08-17

Tattvabodha Atma Tarhi Kah                  10-09-17       Meditation
Tattvabodha Saccidanandasvarupah     10-09-17

Tattvabodha Anandah Kah        10-10-17       Meditation
Tattvabodha Sukahsvarupah     10-10-17

Tattvabodha Atha Caturvim       10-11-17       Meditation
Tattvabodha Tata Akasah          10-11-17

Tattvabodha Sankalpavikalpa                   10-12-17       Meditation
Tattvabodha Pancikaranamn Kathamiti     10-12-17

Tattvabodha Sthulasarirabhimani     10-13-17        Meditation

Tattvabodha Nanu Sahankarasya                  10-15-17       Meditation
Tattvabodha Evam Ca Vedantavakyaih          10-15-17

Tattvabodha Brahmaivahamasmitya  pt1       10-16-17       Meditation
Tattvabodha Brahmaivahamasmitya  pt2       10-16-17

Tattvabodha Prarabdam Karma Kimiti Cet     10-17-17       Meditation
Tattvabodha Kinca Ye Jnaninam                    10-17-17