Saddarshanam

Saddarshanam by Ramana Maharshi Text   


Saddarshanam  (Verse 1)           10-23-11
Saddarshanam  (Verse 2)           10-30-11    Meditation
Saddarshanam  (Verse 3)           11-06-11
Saddarshanam  (Verse 4)           11-13-11
Saddarshanam  ( Verse 5-6)       11-20-11   Meditation
Saddarshanam  (Verse 7-9)        11-27-11   Meditation
Saddarshanam  (Verse 10)         12-04-11
Saddarshanam  (Verse 11-12)   12-11-11
Saddarshanam  (Verse 13)         12-18-11   Meditation
Special Class on Meditation       01-01-12
Saddarshanam  (Verse 14)         01-08-12
Saddarshanam  (Verse 15)         02-19-12    Meditation
Saddarshanam  (Verse 16)         02-26-12
Saddarshanam  (Verse 17)         03-04-12
Saddarshanam  (Verse 18)         03-11-12    Meditation
Saddarshanam  (Verse 19)         03-18-12    Meditation
Saddarshanam  (Verse 19-20)   03-25-12    Meditation
Saddarshanam  (Verse 21)         04-01-12
Saddarshanam  (Verse 22)         04-08-12
Saddarshanam  (Verse 23)         05-20-12
Saddarshanam  (Verse 24)         05-27-12
Saddarshanam (Verse  25-26)   06-03-12  (Partial recording)
Saddarshanam (Verse  27)         06-10-12
Saddarshanam (Verse 28)          06-24-12
Saddarshanam (Verse 29)          07-01-12
Saddarshanam (Verse 30-31)    07-08-12   Meditation
Saddarshanam (Verse 32-33)    07-15-12
Saddarshanam (Verse 34-35)    07-22-12   Meditation
Saddarshanam (Verse 35-36)    07-29-12
Saddarshanam (Verse 37)          08-05-12
Saddarshanam (Verse 38–39)   08-12-12    Meditation
Saddarshanam (Verse 40)          08-19-12   Japa Meditation
Saddarshanam (Verse 41)          09-02-12
Saddarshanam (Verse 42-44)    09-09-12