Visnusahasranama

Visnusahasranama (pdf) rev 06-04-16
Visnusahasranama (doc) rev 06-04-16

Visnusahasranama Notes (pdf) rev 10-22-16
Visnusahasranama Notes (doc) rev 10-22-16

PDF Transliteration    PDF Sanskrit, Transliteration, and Translation

Chanted by Swami Sharadananda and Swami Vedarthananda
Visnusahasranama by M.S.Subbulaksmi
Visnusahastranamastotram chanted by Swami Paramarthananda
Visnusahasranama Learning Tape


Visnusahasranama                       02-23-13
Visnusahasranama                       03-09-13
Visnusahasranama                       03-30-13
Visnusahasranama                       04-06-13
Visnusahasranama                       04-13-13
Visnusahasranama                       04-20-13

Visnusahasranama                       04-27-13 (no recording)
Visnusahasranama                       05-04-13
Visnusahasranama                       05-11-13
Visnusahasranama                       05-18-13

Visnusahasranama                       05-25-13
Visnusahasranama                       06-01-13
Visnusahasranama                       06-08-13
Visnusahasranama                       06-15-13

Visnusahasranama                       07-06-13
Visnusahasranama                       08-03-13 (no recording)
Visnusahasranama                       08-17-13 (no recording)
Visnusahasranama                       09-21-13
Visnusahasranama                       09-28-13
Visnusahasranama                       10-05-13
Visnusahasranama                       10-12-13
Visnusahasranama                       10-19-13
Visnusahasranama                       10-26-13
Visnusahasranama                       11-02-13
Visnusahasranama                       11-16-13
Visnusahasranama                       11-23-13
Visnusahasranama                       11-30-13
Visnusahasranama                       12-07-13
Visnusahasranama                       12-14-13
Visnusahasranama                       12-21-13
Visnusahasranama                       01-04-14
Visnusahasranama                       01-11-14
Visnusahasranama                       01-18-14
Visnusahasranama                       01-25-14
Visnusahasranama                       02-01-14
Visnusahasranama                       02-08-14
Visnusahasranama                       02-22-14
Visnusahasranama                       03-01-14
Visnusahasranama                       03-08-14
Visnusahasranama                       03-29-14
Visnusahasranama                       04-05-14
Visnusahasranama                       04-12-14
Visnusahasranama                       04-26-14
Visnusahasranama                       05-10-14
Visnusahasranama                       05-17-14
Visnusahasranama                       05-31-14

Visnusahasranama                       06-07-14       Meditation
Visnusahasranama                       06-14-14
Visnusahasranama                       07-19-14
Visnusahasranama                       07-26-14
Visnusahasranama                       08-02-14
Visnusahasranama                       08-09-14
Visnusahasranama                       08-16-14
Visnusahasranama                       10-04-14
Visnusahasranama                       10-11-14

Visnusahasranama                       11-01-14
Visnusahasranama                       11-08-14        Meditation
Visnusahasranama                       11-15-14        Meditation
Visnusahasranama                       11-22-14
Visnusahasranama                       12-06-14 
Visnusahasranama                       12-20-14        Meditation
Visnusahasranama                       02-07-15
Visnusahasranama                       03-07-15        Meditation
Visnusahasranama                       03-28-15        Meditation
Visnusahasranama                       04-18-15        Meditation
Visnusahasranama                       04-25-15        Meditation
Visnusahasranama                       05-02-15        Meditation
Visnusahasranama                       05-30-15        Meditation
Visnusahasranama                       08-08-15
Visnusahasranama                       08-22-15
Visnusahasranama                       08-29-15
Visnusahasranama                       09-19-15
Visnusahasranama                       10-03-15

Visnusahasranama                       10-31-15
Visnusahasranama                       11-21-15        Meditation

Visnusahasranama                       11-28-15        Meditation
Visnusahasranama                       01-02-16        Meditation
Visnusahasranama                       01-16-16        Meditation
Visnusahasranama                       01-30-16

Visnusahasranama                       02-06-16        Meditation
Visnusahasranama                       02-13-16        Meditation
Visnusahasranama                       02-20-16        Meditation
Visnusahasranama                       02-27-16        Meditation
Visnusahasranama                       03-05-16        Meditation
Meditation Only                             03-12-16     
Visnusahasranama                        03-19-16       Meditation  
Visnusahasranama                        04-02-16       Meditation
Visnusahasranama                        04-09-16       Meditation
Meditation Only                              04-16-16
Visnusahasranama                        04-23-16       Meditation
Visnusahasranama    v240-242     04-30-16       Meditation
Visnusahasranama    v243-244     06-04-16       Meditation
Visnusahasranama    v277-279     11-05-16       Meditation
Visnusahasranama    v289-290     12-03-16       Meditation
Visnusahasranama    v305            01-07-17
Visnusahasranama    v306-308     01-14-17
Visnusahasranama    v315-316     02-18-17       Meditation